• Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 1: Khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 1: Khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 1: Khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giải tích tổ hợp; biến cố và mối quan hệ giữa các biến cố; định nghĩa xác suất; một số công thức tính xác suất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p ndun 24/09/2022 17 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 5: Ước lượng cho một tham số thống kê

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 5: Ước lượng cho một tham số thống kê

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 5: Ước lượng cho một tham số thống kê. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm cơ bản ước lượng; ước lượng điểm; ước lượng khoảng tin cậy; ước lượng khoảng cho giá trị trung bình; ước lượng khoảng cho tỉ lệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p ndun 24/09/2022 16 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 2: Biến ngẫu nhiên

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 2: Biến ngẫu nhiên

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 2: Biến ngẫu nhiên. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm biến ngẫu nhiên; biểu diễn biến ngẫu nhiên; hàm phân phối biến ngẫu nhiên; hai biến ngẫu nhiên rời rạc độc lập; hàm của biến ngẫu nhiên; các đặc trưng của biến ngẫu nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p ndun 24/09/2022 14 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 4: Lý thuyết mẫu

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 4: Lý thuyết mẫu

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 4: Lý thuyết mẫu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm tổng thể và mẫu; mẫu ngẫu nhiên, mẫu cụ thể; các kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên; các đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên; trung bình mẫu ngẫu nhiên; tỉ lệ mẫu ngẫu nhiên; phương sai mẫu ngẫu nhiên;... Mời các...

   41 p ndun 24/09/2022 13 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 3: Một số phân phối xác suất thông dụng

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 3: Một số phân phối xác suất thông dụng

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 3: Một số phân phối xác suất thông dụng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: biến ngẫu nhiên rời rạc; phân phối nhị thức; phân phối siêu bội; phân phối Poisson; biến ngẫu nhiên liên tục; phân phối chuẩn; phân phối Chi bình phương, phân phối Student;... Mời các bạn cùng...

   48 p ndun 24/09/2022 14 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 6: Kiểm định giả thuyết thống kê

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 6: Kiểm định giả thuyết thống kê

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 6: Kiểm định giả thuyết thống kê. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu kiểm định giả thuyết; kiểm định giả thuyết về một giá trị trung bình; kiểm định giả thuyết về một tỷ lệ; kiểm định giả thuyết về hai giá trị trung bình; kiểm định giả thuyết...

   35 p ndun 24/09/2022 15 0

 • Ebook Nghiên cứu và giảng dạy Triết học trong thời đại ngày nay: Phần 1

  Ebook Nghiên cứu và giảng dạy Triết học trong thời đại ngày nay: Phần 1

  Cuốn sách Những vấn đề về giảng dạy Triết học trong thời đại ngày nay tập hợp những bài viết khoa học về vấn đề lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu và giảng dạy Triết học tại các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam hiện nay. Cuốn sách được tổng hợp gồm 3 nội dung lớn, trong phần 1 của cuốn sách sẽ tổng hợp các bài viết liên...

   182 p ndun 22/08/2022 41 0

 • Ebook Nghiên cứu và giảng dạy Triết học trong thời đại ngày nay: Phần 2

  Ebook Nghiên cứu và giảng dạy Triết học trong thời đại ngày nay: Phần 2

  Cuốn sách "Nghiên cứu và giảng dạy Triết học trong thời đại ngày nay: Phần 2" sẽ tổng hợp các bài viết khoa học về nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề của Triết học Mác - Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   96 p ndun 22/08/2022 36 0

 • Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập II): Phần 1

  Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập II): Phần 1

  Cuốn ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập II) này được biên soạn từ quyển IV của bộ "Tư bản" của C. Mác. Tập II của ebook được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các chương sau: Chương VIII Ông Rốt-Béc-Tút: Học thuyết mới về địa tô (ngoài đề); chương IX nhận xét về lịch sử phát hiện ra cái gọi là Quy luật của Ri-Các-Đô về địa...

   496 p ndun 22/08/2022 34 0

 • Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập II): Phần 2

  Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập II): Phần 2

  Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập II): Phần 2 gồm có các chương: Chương XIV Học thuyết của A.Xmít về địa tô; chương XV Học thuyết của Ri-Các-Đô về giá trị thặng dư; chương XVI học thuyết của Ri-Các-Đô về lợi nhuận; chương XVII học thuyết của Ri-Các-Đô về tích lũy: phê phán học thuyết này, giải thích các cuộc khủng hoảng từ...

   424 p ndun 22/08/2022 36 0

 • Ebook Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới: Phần 1

  Ebook Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới: Phần 1

  Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản cuốn sách "Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới" của TS. Nguyễn Danh Tiên. Phần 1 gồm các nội dung chính sau: Đảng...

   164 p ndun 24/05/2019 260 2

 • Ebook Tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay: Phần 2

  Ebook Tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính tất yếu khách quan và thước đo giá trị đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình mới, biểu hiện trong thực tiễn tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng,...

   71 p ndun 24/05/2019 247 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số