Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 1: Khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 1: Khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giải tích tổ hợp; biến cố và mối quan hệ giữa các biến cố; định nghĩa xác suất; một số công thức tính xác suất;... Mời các bạn cùng tham khảo!