LIÊN HỆ


Thư viện trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định

Địa chỉ: Số 257 - đường Hàn Thuyên – TP Nam Định

Điện thoại: 0228. 3686.879

Email: hatvdd@gmail.com

DD: 0987094986 Cô Toan ( Đăng ký cấp tài khoản truy cập)