Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 4: Lý thuyết mẫu

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 4: Lý thuyết mẫu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm tổng thể và mẫu; mẫu ngẫu nhiên, mẫu cụ thể; các kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên; các đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên; trung bình mẫu ngẫu nhiên; tỉ lệ mẫu ngẫu nhiên; phương sai mẫu ngẫu nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!