Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 5: Ước lượng cho một tham số thống kê

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 5: Ước lượng cho một tham số thống kê. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm cơ bản ước lượng; ước lượng điểm; ước lượng khoảng tin cậy; ước lượng khoảng cho giá trị trung bình; ước lượng khoảng cho tỉ lệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!