Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 6: Kiểm định giả thuyết thống kê

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 6: Kiểm định giả thuyết thống kê. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu kiểm định giả thuyết; kiểm định giả thuyết về một giá trị trung bình; kiểm định giả thuyết về một tỷ lệ; kiểm định giả thuyết về hai giá trị trung bình; kiểm định giả thuyết về hai tỷ lệ; kiểm định giả thuyết về hai phương sai;... Mời các bạn cùng tham khảo!