Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 2: Biến ngẫu nhiên

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 2: Biến ngẫu nhiên. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm biến ngẫu nhiên; biểu diễn biến ngẫu nhiên; hàm phân phối biến ngẫu nhiên; hai biến ngẫu nhiên rời rạc độc lập; hàm của biến ngẫu nhiên; các đặc trưng của biến ngẫu nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!