Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 3: Một số phân phối xác suất thông dụng

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 3: Một số phân phối xác suất thông dụng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: biến ngẫu nhiên rời rạc; phân phối nhị thức; phân phối siêu bội; phân phối Poisson; biến ngẫu nhiên liên tục; phân phối chuẩn; phân phối Chi bình phương, phân phối Student;... Mời các bạn cùng tham khảo!