THỰC TRẠNG STRESS CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG NĂM 2018

Tỷ lệ stress của sinh viên điều dưỡng liên thông hệ vừa làm vừa học tại
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng chủ yếu là stress nhẹ và vừa. Một số yếu tố liên
quan đến tình trạng stress ở đối tượng nghiên cứu gồm: nhóm tuổi 30 tuổi (OR =
1,7 ; 95%CI : 1,046 – 2,885), chưa lập gia đình (OR = 2,5 ; 95%CI : 1,102 – 6,107),
có đi trực đêm (OR = 1,8 ; 95%CI : 1,016 – 3,24), công việc không ổn định (OR =
3,4 ; 95%CI : 1,266 – 9,165), làm việc trong môi trường thiếu sáng (OR = 3,3 ;
95%CI : 1,342 – 8,524), áp lực vừa làm vừa học (OR = 2,7 ; 95%CI : 1,51 – 5,07)

Từ khóa: stress, điều dưỡng viên, vừa làm vừa học

113 p hieutvdd 15/05/2019 485 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.