Hoàng Tuấn Anh-Thực trạng stress của sinh viên điều dưỡng liên thông hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2018

1. Mô tả thực trạng stress của sinh viên điều dưỡng liên thông hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2018.
2. Xác định một số yếu tố liên quan tới stress của sinh viên điều dưỡng liên thông hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2018.

Từ khóa: Stress, sinh viên điều dưỡng liên thông

113 p hieutvdd 24/06/2019 315 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.