Ebook Bàn về bệnh thương hàn: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bàn về bệnh thương hàn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bàn về mạch và chứng của bệnh thuộc về Kinh Thái Âm; Bàn về mạch và chứng của bệnh thuộc về Kinh Thiếu Âm; Bàn về mạch và chứng của bệnh thuộc về Kinh Quyết Âm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.