Ebook Bàn về bệnh thương hàn: Phần 1

Ebook "Bàn về bệnh thương hàn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bàn về mạch và chứng của bệnh thuộc về Kinh Thái Dương; Bàn về mạch và chứng của bệnh thuộc về Kinh Dương Minh; Bàn về mạch và chứng của bệnh thuộc về Kinh Thiếu Dương;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.