Đề tài nghiên cứu: Đánh giá thực trạng kiến thức của điều dưỡng bệnh viện Quân Y 354 về hồi sinh tim phổi năm 2015

Tài liệu nhằm đánh giá thực trạng kiến thức về hồi sinh tim phổi của điều dưỡng bệnh viện Quân y 354 và một số yếu tố liên quan áp dụng 199 điều dưỡng làm việc tại bệnh viện quân y 354 từ 02 năm trở lên thông qua 3 nội dung nghiên cứu chính: Đặc điểm chung của đối tượng, một số yếu tố liên quan đến thực trạng kiến thức của điều dưỡng, thực trạng kiến thức của điều dưỡng về hồi sức tim phổi qua 13 câu hỏi.