Kiến thức và thực hành về chăm sóc trước, trong và sau sinh của cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số sau đào tạo tại tỉnh Kon Tum

Nghiên cứu cắt ngang thực hiện đánh giá kiến thức và thực hành của cô đỡ thôn bản (CĐTB) về chăm sóc trước, trong và sau sinh sau khi họ tốt nghiệp các khóa đào tạo ngắn hạn tại tỉnh Kon Tum. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phát vấn nhằm đánh giá kiến thức và phương pháp quan sát thực hành trên mô hình để đánh giá kĩ năng. Có 99 CĐTB người dân tộc thiểu số tại Kon Tum đã tham gia nghiên cứu.