• Giải pháp xây dựng thư viện số trường Đại học Hà Nội

    Giải pháp xây dựng thư viện số trường Đại học Hà Nội

    Bài viết tổng quan quá trình xây dựng thư viện số tại Thư viện Trường Đại học Hà Nội với các giải pháp cụ thể về lộ trình triển khai, chiến lược phát triển nguồn lực thông tin, giải pháp cho vấn đề bản quyền, quyền truy cập tài nguyên số và quản trị tài nguyên số. Các giải pháp được áp dụng tại Thư viện Trường Đại học Hà Nội...

     10 p ndun 21/03/2019 240 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số