Vũ Thị Thanh Thủy - THỰC TRẠNG KIẾN THỨC TỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH XƠ GAN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH NĂM 2018

Mục tiêu:
1. Mô tả kiến thức tự chăm sóc của người bệnh xơ gan điều trị nội trú tại
khoa nội tổng hợp BVĐK Ninh Bình từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2018
2. Đề xuất một số giải pháp nâng cao kiến thức tự chăm sóc của người bệnh
xơ gan tại Ninh Bình năm 2018

Từ khóa: bệnh xơ gan, tự chăm sóc

60 p hieutvdd 15/05/2019 415 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.