VŨ THỊ THANH HƯƠNG. HÀNH VI TỰ CHĂM SÓC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI TĂNG HUYẾT ÁP ĐANG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH GIA LAI NĂM 201

Mô tả thực trạng hành vi tự chăm sóc ở người tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai năm 2019. Xác định một số yếu tố liên quan đến hành vi tự chăm sóc ở người tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai năm 2019
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.