Vũ Thị Ngọc Lan - THỰC TRẠNG THỰC HÀNH QUY TRÌNH TIÊM AN TOÀN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN CHẤN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2018

Mục tiêu:
1. Đánh giá thực hành kỹ thuật tiêm an toàn tại Trung tâm y tế huyện Văn
Chấn năm 2018
2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành kỹ thuật
tiêm an toàn tại Trung tâm y tế huyện Văn Chấn năm 2018

Từ khóa: Tiêm an toàn, kỹ thuật

34 p hieutvdd 16/05/2019 451 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.