VŨ THỊ MINH PHƯỢNG. XÂY DỰNG CHUẨN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ CHĂM SÓC HÔ HẤP QUA ỐNG NỘI KHÍ QUẢN NGƯỜI BỆNH THỞ MÁY CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

Xây dựng chuẩn năng lực đánh giá chăm sóc hô hấp qua ống nội khí quản người bệnh thở máy của sinh viên Điều dưỡng tại Trung tâm thực hành Tiền lâm sàng Đại học Điều dưỡng Nam Định ...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.