VŨ THỊ MAI LÝ. Thực trạng kiến thức và thực hành phục hồi chức năng vận động cho người bệnh đột quỵ não của người chăm sóc chính tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hải Dương năm 2019

Mô tả thực trạng kiến thức thực hành phục hồi chức năng vận động cho người bệnh đột quỵ não của người chăm sóc chính tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hải Dƣơng năm 2019. Đề xuất 1 số giải pháp để nâng cao kiến thức và thực hành phục hồi chức năng vận động cho người bệnh đột qụynão của người chăm sóc chính tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hải Dương
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.