VŨ THỊ MAI LAN. Thực trạng kiến thức và thực hành về sử dụng thuốc xịt, hít của người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị ngoại trú tại Bệnh viện phổi hải Dương năm 2019

Mô tả thực trạng kiếnthức và thực hành về sử dụng thuốc xịt, hít của ngƣời bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Phổi Hải Dương năm 2019. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc xịt, hít của người bệnh bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị ngoại trú tại bệnh viện Phổi Hải Dương năm 2019
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.