Vũ Thị Hải Oanh. Đánh giá mức độ hình thành một số kỹ năng giao tiếp của sinh viên Trường đại học Điều dưỡng Nam Định

Đánh giá mức độ hình thành KNGT của sinh viên. tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng tới mức đọ hình thàn KNGT của sinh viên...

Từ khóa: Kỹ năng giao tiếp, sinh viên, điều dưỡng

49 p toantvdd 20/07/2019 461 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.