Vai trò của một số thang điểm lâm sàng trong đánh giá kết cục ở bệnh nhân xuất huyết não

Bài viết Vai trò của một số thang điểm lâm sàng trong đánh giá kết cục ở bệnh nhân xuất huyết não trình bày khảo sát đặc điểm của thang điểm lâm sàng ở bệnh nhân xuất huyết não; Đánh giá giá trị tiên lượng của thang điểm lâm sàng với kết cục bệnh nhân xuất huyết não sau 100 ngày.