Ứng dụng khoa học, công nghệ trong đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng

Bài viết Ứng dụng khoa học, công nghệ trong đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng khái quát được thực trạng và đề xuất một số giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng.