TRƯƠNG THỊ THỦY. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC DẪN LƯU MÀNG PHỔI CHO TRẺ SAU PHẪU THUẬT TIM ÍT XÂM LẤN TẠI KHOA PHẪU THUẬT TIM MẠCH TRẺ EM TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E

Mô tả thực trạng chăm sóc dẫn lưu màng phổi cho trẻ sau phãu thuật tim ít xâm lấn tại khoa Phẫu thuật tim mạch trẻ em - Trung Tâm tim mạch – Bệnh viện E. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ có dẫn lưu màng phổi tại khoa Phẫu thuật Tim mạch trẻ em – Trung Tâm tim mạch – Bệnh viện E...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.