TRỊNH VĂN THỌ. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC VẾT MỔ NHIỄM KHUẨN CỦA ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN NĂM 2021 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Mô tả thực trạng chăm sóc vết mổ nhiễm khuẩn của điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2021. Xác định một số yếu tố liên quan đến thực trạng chăm sóc vết mổ nhiễm khuẩn của điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.