TRẦN THỊ THỦY. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TUÂN THỦ BẢNG KIỂM AN TOÀN PHẪU THUẬT TẠI KHOA GÂY MÊ 2 TRUNG TÂM GÂY MÊ & HỒI SỨC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2021

Thực trạng tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại khoa gây mê 2 Trung tâm Gây mê & Hồi sức bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 2021. Đề xuất một số giải pháp để cải thiện tình trạng tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại Trung tâm Gây mê & Hồi sức ngoại khoa bệnh viện Hữu nghị Việt Đức...

Từ khóa: Tuân thủ, bảng kiểm, an toàn, phẫu thuật

39 p toantvdd 05/05/2022 147 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.