TRẦN THỊ TÂM. KHẢO SÁT KIẾN THỨC VỀ CÁCH NHẬN BIẾT DẤU HIỆU TỤT HUYẾT ÁP CỦA BỆNH NHÂN LỌC MÁU CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2019

Khảo sát kiến thức về cách nhận biết dấu hiệu tụt huyết áp của bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến kiến thức về cách nhận biết dấu hiệu tụt huyết áp của bệnh nhân lọc máu chu kỳ ...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.