TRẦN THỊ NGỌC ANH. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH ĂN GIẢM MUỐI CỦA NGƯỜI BỆNH MẮC BỆNH SUY TIM MẠN TẠI VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM

Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành về ăn giảm muối của người bệnh mắc bệnh suy tim mạn tại Viện Tim mạch Việt Nam năm 2020. Đề xuất 1 số giải pháp để cải thiện kiến thức và thực hành về ăn giảm muối của người bệnh mắc bệnh suy tim mạn tại Viện Tim mạch Việt Nam...

Từ khóa: Kiến thức, thực hành, muối, suy tim

68 p toantvdd 10/06/2021 149 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.