Trần Thị Hồng Hạnh - ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI TRONG MÔI TRƯỜNG MÔ PHỎNG ĐỂ HÌNH THÀNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH NĂM 2017

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1. Mô tả thực trạng kỹ năng giao tiếp của sinh viên Đại học Điều dưỡng chính quy trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2017.
2. Đánh giá hiệu quả của phương pháp đóng vai trong môi trường mô phỏng để hình thành kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Đại học Điều dưỡng chính quy trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2017.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.