TRẦN KIM LIÊN. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DỰ PHÒNG BỆNH THIẾU MÁU DINH DƯỠNG CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY NĂM THỨ 4 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH NĂM 2022

Mô tả kiến thức và thực hành dự phòng bệnh thiếu máu dinh dưỡng của sinh viên đại học chính quy năm thứ 4 tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2022. Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành dự phòng bệnh thiếu máu dinh dưỡng của sinh viên đại học chính quy năm thứ 4 tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2022...

Từ khóa: Thiếu máu, dinh dưỡng, dự phòng, sinh viên

56 p toantvdd 01/08/2022 29 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.