Trần Đức Lượng. Nghiên cứu hoạt hóa Oxy không khí trong hệ DNP – O2kk - Fe - Na2 S2O8 bằng phương pháp Von- ampe hòa tan Anot để xử lý DNP ô nhiễm trong môi trường nước

Đánh giá mức độ hoạt hóa oxi không khí trong các hệ. Đề xuất phương án, mô hình xử lý nguồn nước thải bị ô nhiễm bằng tác nhân oxi không khí hoạt hóa...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.