THỰC TRẠNG VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN RỐI LOẠN GIẤC NGỦ CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2018

Kết quả nghiên cứu cho thấy đối tượng nghiên cứu có tuổi trung bình là
62,8 ± 10,17 tuổi. Nam giới chiếm 54,4%. Có 83,7% người bệnh có rối loạn
giấc ngủ trong đó rối loạn giấc ngủ mức độ trung bình chiếm tỷ lệ cao nhất là
32,8% tiếp theo là mức độ nặng chiếm 20,9%. Rối loạn giấc ngủ tương quan
với tuổi (r = 0,14; p = 0,006), mệt mỏi (r = 0,54; p = 0,000), đau (r = 0,52; p =
0,000), lo lắng (r = 0,66; p = 0,000), không có sự tương quan giữa giới tính
với rối loạn giấc ngủ.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.