Thực trạng và giải pháp cải thiện thực hành tự chăm sóc người bệnh xơ gan

Mô tả thực trạng thực hành tự chăm sóc của người bệnh xơ gan, đề xuất các biện pháp cải thiện thực hành tự chăm sóc của người bệnh xơ gan...

Từ khóa: Xơ gan, tự chăm sóc, người bệnh

3 p toantvdd 03/06/2019 307 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.