Thực trạng quản lý và chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt điều trị ngoại trú tại huyện Vụ Bản, huyệt Mỹ Lộc tỉnh Nam Định năm 2018

Thực trạng quản lý và chăm sóc người bệnh tâm thần
phân liệt điều trị ngoại trú đạt mức độ tốt là: 40,1%; mức độ trung bình: 54,3%;
mức độ kém: 5,7%. Trong đó tỷ lệ người bệnh được uống thuốc đều là 91,5%;
người bệnh được uống thuốc đúng cách đạt: 45,5%; người bệnh được tái khám định
kỳ đạt: 52,6%. Người bệnh được hướng dẫn, đôn đốc, khuyến khích và có giám sát
trong thực hiện chăm sóc vệ sinh đạt 61,1%. Trong đó có 21% người bệnh có nhu
cầu phải hỗ trợ chăm sóc hoàn toàn. Tỷ lệ người bệnh được cung cấp đủ số lượng
bữa ăn trong ngày khá cao, chiếm 88,7%. Người bệnh được hướng dẫn, khuyến
khích tham gia lao động là 52% và người bệnh được thường xuyên giao tiếp đúng
cách đạt 80,7%.
Có mối tương quan giữa nhóm tuổi của người chăm với mức độ quản lý và
chăm sóc người bệnh (r = 0.246, n= 352, p

Từ khóa: Tâm thần phân liệt, Quản lý, Chăm sóc

90 p hieutvdd 15/05/2019 206 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.