THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VÀ MỨC ĐỘ THỰC HIỆN CHUẨN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ĐIỀU DƯỠNG CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG TRONG THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

Đánh giá mức độ nhận thức của sinh viên điều dưỡng về Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng sau khi đã được học tập và nghiên cứu Chuẩn này. Đánh giá thực trạng mức độ thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên vào thực tiễn chăm sóc người bệnh...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.