THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ RỐI LOẠN NUỐT CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI 2 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2018

Kết quả:
Với kết quả về kiến thức: Kiến thức chung về rối loạn nuốt của điều dưỡng
tham gia nghiên cứu 17,90 ± 3,15 điểm trên tổng điểm 30 ở mức độ trung bình.
Với kết quả về yếu tố liên quan: Điều dưỡng đã từng chăm sóc người bệnh
rối loạn nuốt, tự nghiên cứu tài liệu về rối loạn nuốt, được tập huấn về rối loạn nuốt
và làm việc ở khoa có nhiều người bệnh rối loạn nuốt có kiến thức về rối loạn nuốt
tốt hơn so với các điều dưỡng ở khoa khác.
Kết luận:
Kiến thức về rối loạn nuốt của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Vĩnh
Phúc và Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên ở mức trung bình.
Có mối liên quan giữa kiến thức về rối loạn nuốt của điều dưỡng với yếu tố
chăm sóc người bệnh rối loạn nuốt, tự nghiên cứu tài liệu về rối loạn nuốt, tập huấn
rối loạn nuốt và khoa làm việc.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.