THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ VỀ PHÒNG NGỪA CHUẨN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH NĂM 2018

Kết quả nghiên cứu cho thấy kiến thức chung về phòng ngừa chuẩn của sinh
viên. Sinh viên có kiến thức đúng cao ở các nhóm kiến thức như: Tiêm an toàn,
phòng tổn thương do vật sắc nhọn 54%, vệ sinh khi ho và hô hấp 64%, vệ sinh tay
57%. Các kiến thức về xử lý dụng cụ y tế, đồ vải, vệ sinh môi trường đạt thấp dưới
40%. Thái độ về phòng ngừa chuẩn. Có 65,9% sinh viên có thái độ tích cực về
phòng ngừa chuẩn, 33,2% có thái độ trung tính và chỉ có 0,9% có thái độ tiêu cực
trong phòng ngừa chuẩn.
Yếu tố liên quan đến kiến thức thái độ về phòng ngừa chuẩn. Sinh viên có
thái độ tích cực thì có kiến thức: về tiêm an toàn và phòng ngừa tổn thương do vật
sắc nhọn cao gấp 4,6 lần,về vệ sinh tay cao gấp 2,7 lần, vệ sinh ho và hô hấp cao
gấp 3,7 lần so với sinh viên có thái độ tiêu cực (p < 0,05). Sinh viên nữ có thái độ
tích cực về PNC cao gấp 4,1 lần so với sinh viên nam (p < 0,05).

Từ khóa: Kiến thức, Thái độ, Phòng ngừa chuẩn

83 p hieutvdd 15/05/2019 623 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.