Thực trạng hoạt động chăm sóc người bệnh phẫu thuật tuyến giáp của điều dưỡng tại bệnh viện nội tiết

Kết quả nghiên cứu cho thấy:Công tác theo dõi đánh giá NB của ĐD
được đánh giá cao nhất chiếm tỷ lệ 96,4%;Thấp nhât là công tác CS vệ
sinh cá nhân cho NB: 87,3%.Nghiên cứu định tính cũng cho thấy số lượng
và chất lượng của ĐD, sự phối hợp giữa bác sĩ và điều dưỡng, giữa điều
dưỡng với nhau, giữa khoa với một số phòng chức năng cũng như công tác
kiểm tra, giám sát có ảnh hưởng đáng kể đến việc CSNB của ĐD.
Về cơ bản ĐD được người bệnh đánh giá tốt trongcác hoạt động
chăm sóc.Thiếu nhân lực điều dưỡng, đặc biệt trong ngày nghỉ lễ và giờ
trực.Tỷ lệ điều dưỡng có trình độ đại học và cao đẳng thấp chiếm 27,1%.Tỷ
lệ ĐD dưới 5 năm tại khối ngoại cao chiếm 62,5%.
Bệnh viện cần bổ sung nhân lực điều dưỡng, tổ chức tập huấn chuyên
môn nâng cao trình độ cho điều dưỡng. Lãnh đạo khoa đôn đốc, giám sát
nhân viên đảm bảo công tác chăm sóc đúng qui định. ĐD phải phối hợp
2
chặt chẽ với các đồng nghiệp trong khoa phòng thực hiện tốt công tác chăm
sóc NB.

Từ khóa: Phẫu thuật tuyến giáp

107 p hieutvdd 15/05/2019 294 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.