THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

Mục tiêu nghiên cứu.
1. Đánh giá thực trạng về quản lý hoạt động đào tạo của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
2. Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động đào tạo của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Từ khóa: quản lý hoạt động đào tạo

61 p hieutvdd 20/06/2019 297 1