Thay đổi kiến thức, thực hành và tự tin của điều dưỡng về chăm sóc vết thương sau đào tạo 2 năm tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp

Nghiên cứu so sánh trước sau, thực hiện từ tháng 04/2018 đến tháng 06/2020. So sánh điểm kiến thức, thực hành và tự tin trước và sau đào tạo 2 năm trên 43 Điều dưỡng tại 5 khoa lâm sàng. Số liệu được thu thập dựa trên bộ câu hỏi tự điền về kiến thức 48 câu, tự tin 13 câu và thực hành 16 chỉ số. Số liệu được nhập vào phần mềm Epidata 3.1 và phân tích bằng phần mềm SPSS 18.0.