Thái Thị Liên Phương - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH TẠI TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2018

1. Mô tả thực trạng công tác tư vấn chẩn đoán trước sinh tại Trung tâm chẩn đoán trước sinh- Bệnh Viện Phụ sản Trung ương năm 2018.
2. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư vấn chẩn đoán trước sinh tại Trung tâm.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.