Tạp chí Thanh tra: Số 06/2019

Tạp chí Thanh tra: Số 06/2019 phần đầu trình bày các bài báo như: Uy tín chủ đầu tư - Nhà sang trên đất vàng; Cơ chế "dân biết, dân làm, dân kiểm tra" trong phòng, chống tham nhũng,...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.