Tào Thu Giang - THỰC TRẠNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN TÂM THẦN THỰC TỔN TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG I - 2018

1. Tìm hiểu thực trạng chăm sóc người bệnh rối loạn tâm thần thực tổn tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I - 2018.
2. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh rối loạn tâm thần thực tổn tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Từ khóa: Rối loạn tâm thần thực tổn, chăm sóc

44 p hieutvdd 23/06/2019 264 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.