Tạo hình khuyết hổng mô vùng đầu mặt cổ bằng các vạt tự do

Bài viết nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả tạo hình vùng đầu mặt cổ bằng các vạt tự do thông qua tất cả các trường hợp khuyết hổng mô vùng đầu mặt cổ có chỉ định tạo hình bằng vạt tự do từ năm 2008 đến 2013.