PHƯƠNG THU HỒNG. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2021 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN

Mô tả kiến thức về an toàn người bệnh của điều dưỡng, hộ sinh bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2021. Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức về an toàn người bệnh của điều dưỡng, hộ sinh tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2021...

Từ khóa: Điều dưỡng, hộ sinh, kiến thức an toàn

87 p toantvdd 17/08/2022 97 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.