PHẠM VĂN SƠN. NHẬN XÉT CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT, NĂM HAI VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAMN ĐỊNH

Mô tả ý kiến phản hồi của sinh viên sau khi vào trường về hoạt động tư vấn tuyển sinh..

Từ khóa: Sinh viên, hoạt động tư vấn

38 p toantvdd 12/10/2020 225 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.