PHẠM THỊ THU HƯƠNG. THỰC TRẠNG TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TỪ 40 - 70 TUỔI XÃ TRUNG THÀNH, HUYỆN VỤ BẢN TỈNH NAM ĐỊNH

Mô tả tình trạng tăng huyết áp ở người trưởng thành từ 40 - 70 tuổi tại xã Trung Thành huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tình trạng tăng huyết áp người trưởng thành từ 40 - 70 tuổi tại xã Trung Thành huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định...

Từ khóa: tăng huyết áp, người trưởng thành

32 p toantvdd 11/06/2021 486 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.