Phạm Thị Thu Hương. Những khó khăn trong tự chăm sóc của người bệnh suy tim tại bệnh viện tỉnh Nam Định

Tìm hiểu những khó khăn trong tự chăm sóc của người bệnh suy tim...

Từ khóa: tự chăm sóc, người bệnh suy tim

32 p toantvdd 20/07/2019 96 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.