PHẠM THỊ HOÀNG YẾN. XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHĂM SÓC HẬU MÔN NHÂN TẠO CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY

Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực thực hành chăm sóc hậu môn nhân tạo của sinh viên Đại học Điều dưỡng chính quy. Kiểm định độ tin cậy và tính giá trị của bộ công cụ đánh giá năng lực thực hành chăm sóc hậu môn nhân tạo của sinh viên Đại học Điều dưỡng chính quy
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.